• Het handhaven en/of versterken van banden die gelegd zijn tijdens de diensttijd bij het Korps Mariniers. 

  • Het in herinnering houden en eren van hen, die gesneuveld of overleden zijn in dienst van het Vaderland, meer in het bijzonder van diegenen die in dienst / buiten dienst van het Korps Mariniers gevallen / overleden zijn, en het onderhouden van contact met hun nagelaten betrekkingen.

  • Het versterken van de onderlinge hulpvaardigheid en kameraadschap tussen oud-mariniers.Het houden van vergaderingen, besprekingen en andere activiteiten, het uitgeven van een eigen orgaan, het onderhouden van goede contacten en betrekkingen met Korps Mariniers, het plegen van overleg met overheids- en/of particuliere instanties en het doen van stappen bij die instanties, naar zulks nodig of gewenst voorkomt ter beoordeling van het doel van de vereniging. 

  • Het geven van raad, hulp en advies aan haar leden in de ruimste mogelijke zin, het samenwerken met andere of rechtspersonen in binnen- en buitenland, die een soortelijk doel als de vereniging nastreven en hun doel met wettige middelen willen bereiken, tenzij dit tot ongewenste situaties zou leiden ten opzichte van het Korps Mariniers of in strijd zou komen met de statuten.Alle andere wettige middelen, die aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn. 

  • De vereniging zal zich, met eerbiediging van de individuele overtuiging van haar leden, onthouden van godsdienstige of partijpolitieke aktie.